web
statistics

《戮鱷魚文》陳堯佐

乙亥歲予於潮州建昌黎先生祠堂作招韓辭載

鱷魚事以旌之後又圖其魚為之讚凡好事者即

以授之俾天下之人知韓之道不為妄也明年夏

郡之境上地曰萬江村曰硫黃張氏子年始十六

與其母濯於江涘倏忽鱷魚尾去其母號之弗能

救洎中流則食之無餘予聞而傷之且謂天子聖

武王澤昭洽刑不僭賞不濫海內海外罔不率俾

昆蟲草木裕如也鱷魚何悖焉而肆毒任虐之如

是不可不為之思也命縣邑李公詔郡吏楊勛拏

小舟操巨網馳往捕之咸謂予曰彼不可捕也宂

深淵游駭浪非人力之所能加予則不然復之曰

方今普天率土靡不臣妾山川陰陽之神奉天子

威命晦明風雨弗敢逾也鱷魚恃遠與險毒茲物

律殺人者死今魚食人又何如焉昔昌黎文公投

之以文則引而避之是鱷魚之有知也若之何而

逐之姑行焉必有主之者矣苟不能及予當請於

帝躬與鱷魚決二吏既往即以余言告之是日乃

投網輒止伏不能舉繇是左右前後力者凡百夫

曳之以出緘其吻械其足檻以巨舟順流而至闔

郡聞之悉曰是必妄也安有食人之魚形越數丈

而能獲之者焉既見之則駭而喜且曰生於世有

百歲者矣凡上下水中或見其隆伏髣髴之狀雖

相遠百步尚不敢抗今二吏捕之猶拾芥焉實今

古之所未聞也向非公之義洽於民公之令嚴於

吏自誠而不欺也又安能殲巨害平大怨宣王者

之威刑焉予始慎之終得之又意韓愈逐之於前

小子戮之於後不為過也既而鳴鼓召吏告之以

罪誅其首而烹之辭曰水之恠則曰惡兮魚之悍

則曰鱷兮二者之異不可度兮張氏之子年方弱

兮尾而食之胡為虐兮煢煢母氏俾何說兮予實

命吏顏斯怍兮害而弗去道將索兮夙夜思之哀

民瘼兮赳赳二吏行斯恪兮矯矯巨尾迎而摶兮

獲而獻之俾人樂兮鳴鼓召眾舂而斮兮而今而

後津其廓兮


參考資料

[1] 古今圖書集成